Dla autorów

 

Wskazówki dla autorów

Artykuły przesyłane do redakcji „Teatru” prosimy przygotowywać według następujących zasad:

 

1. Obróbka techniczna

– rozszerzenie pliku elektronicznego: .doc lub .docx;

– styl normalny, czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, wcięcia akapitowe – 1,25 cm;

– pomiędzy kolejnymi akapitami nie należy stosować dodatkowej interlinii;

– wyróżnienia autorskie wprowadzamy pismem rozstrzelonym (stopień rozstrzelenia – 3 punkty);

– jako cudzysłowy pierwszego stopnia należy stosować cudzysłowy apostrofowe („…”), natomiast jako cudzysłowy drugiego stopnia (cytat w cytacie) należy stosować konsekwentnie cudzysłowy niemieckie (»…«);

– cytaty (numerowane cyframi arabskimi) opatrujemy przypisami końcowymi wg wzorca:

(a) książka: A. Libera, Godot i jego cień, Kraków 2009, s. 67.
(b) czasopismo: „Teatr” nr 9/2008, s. 34–35.
(c) artykuł, rozdział w książce: J. Majcherek, Teatr Narodowy w III Rzeczpospolitej, [w:]
Teatr Narodowy w służbie publicznej. Marzenia i rzeczywistość, red. A. Kuligowska-
Korzeniewska, Warszawa 2007, s. 107.
(d) artykuł, rozdział w czasopiśmie: E. Wysińska, Od Kotta do Moliera, „Dialog” nr
8/1966, s. 13–16.
(e) wywiad, rozmowa: Być w obiegu, [z M. Waszkielem rozmawia P. Płoski], „Teatr” nr10/2008, s. 23.
Jeśli przypis dotyczy tego samego dzieła, co przypis bezpośrednio go poprzedzający, to zamiast pełnego opisu stosujemy oznaczenie: Tamże.
Jeśli przypis dotyczy tego samego dzieła, co przypis niebezpośrednio go poprzedzający, to zamiast pełnego opisu podajemy imię i nazwisko autora oraz początek tytułu z wielokropkiem, a na końcu, po przecinku, stosujemy oznaczenie dz. cyt., np. A. Libera, Godot…, dz. cyt., s. 69.

 

2. Redakcja techniczna

Cytaty wewnętrzne:

– dłuższe niż trzy zdania (lub dwa zdania wielokrotnie złożone) – składamy w osobnej kolumnie, wyróżnionej wcięciem tejże całej kolumny w stosunku do szerokości wersu podstawowego (wydzielamy też tę kolumnę z tekstu zasadniczego dodatkowymi interliniami – od góry i od dołu cytatu), składamy mniejszą niż zasadnicza czcionką (wielkości 10 punktów) i nie ujmujemy już w cudzysłowy apostrofowe;

– krótsze niż dwu- lub trzyzdaniowe – nie wyróżniamy ich z tekstu zasadniczego graficznie, tylko ujmujemy w cudzysłowy apostrofowe.
Zbieg znaków na końcu cytowanego fragmentu zapisujemy tak: ”[numer przypisu].

 

Informacje dodatkowe:

– tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca;

– redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach;

– teksty prosimy nadsyłać na adres: teatr@teatr-pismo.pl;

– do artykułu prosimy dołączyć:
(a) krótką notę biograficzną: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje (maksymalnie 400 znaków)
(b) oraz streszczenie artykułu w języku angielskim (maksymalnie 800 znaków), które powinno zawierać ogólny opis problematyki oraz najważniejsze tezy.